preskoči na sadržaj

Osnovna škola Majstora Radovana Trogir

Login
Logo škole

Virtualne učionice

Školsko zvono

Centri izvrsnosti

Sigurni internet

vijesti
Obavijest o rezultatima Natječaja objavljenog dana 7. 4. 2022. godine
Virgil Jureškin / datum: 6. 5. 2022. 18:57

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
T  R  O  G  I  R

 

KLASA: 112-01/22-02/123
URBROJ: 2181-280-01-22-8

 

Trogir, 5. 5. 2022. god.

 

Na temelju odredbi članka 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Majstora Radovana Trogir donosi se

 

OBAVIJEST

o rezultatima Natječaja objavljenog

dana 7. 4. 2022. godine

 

Za učitelja

 • razredne nastave na određeno radno vrijeme izabrana je Ivana Vajić, mag. primarnog obrazovanja,
 • engleskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme – 26 sati tjedno izabrana je Vlatka Perica, prof. engleskog jezika i književnosti

 

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene i vrednovanja izabranog kandidata s kojim je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka u roku od osam dana od dana objave obavijesti na mrežnoj stranici Škole uz prethodnu najavu.

 

 

                                                                                          V.d. ravnateljice:

 

                                                                                           Zorana Brodarić, prof.


[OPŠIRNIJE]Poziv na procjenu i vrednovanje kandidata (UČITELJ RAZREDNE NASTAVE)
Virgil Jureškin / datum: 25. 4. 2022. 14:21

Poziv na usmenu procjenu i vrednovanje kandidata


[OPŠIRNIJE]Poziv na usmenu procjenu i vrednovanje kandidata (ENGLESKI JEZIK)
Virgil Jureškin / datum: 25. 4. 2022. 14:16

Poziv na usmenu procjenu i vrednovanje kandidata


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST
Virgil Jureškin / datum: 25. 4. 2022. 14:13

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
T  R  O  G  I  R

KLASA: 112-01/22-02/92
URBROJ: 2181-280-01-22-8

Trogir, 11. 4. 2022. god.

 

Na temelju odredbi članka 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Majstora Radovana Trogir donosi se

OBAVIJEST

o rezultatima Natječaja objavljenog

dana 16. 4. 2022. godine

Za učitelja

 • razredne nastave na određeno radno vrijeme izabrana je Danijela Jajić, mag. primarnog obrazovanja,
 • matematike na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno izabrana je Anka Zelalija, dipl. ing. elektrotehnike,
 • matematike i fizike na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno izabrana je Anita Jureškin, mag. primarnog obrazovanja,

 

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene i vrednovanja izabranog kandidata s kojim je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka u roku od osam dana od dana objave obavijesti na mrežnoj stranici Škole uz prethodnu najavu.

 

 

V.d. ravnateljice:

Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Virgil Jureškin / datum: 7. 4. 2022. 11:32

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), članka 8. Pravilnika o radu i odredaba Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Majstora Radovana Trogir, Ulica dr. Franje Tuđmana 12 raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za radna mjesta

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
 2. Učitelj/ica engleskog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 26 sati tjedno

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).

 

Uvjeti:


[OPŠIRNIJE]Poziv na procjenu i vrednovanje kandidata
Virgil Jureškin / datum: 1. 4. 2022. 11:52

Poziv na procjenu i vrednovanje kandidata


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Virgil Jureškin / datum: 16. 3. 2022. 13:43

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), članka 8. Pravilnika o radu i odredaba Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Majstora Radovana Trogir, Ulica dr. Franje Tuđmana 12 raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za radna mjesta

 

 1. Učitelj/ica matematike i fizike – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme -20 sati tjedno
 2. Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
 3. Učitelj/ica matematike – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).

Uvjeti:


[OPŠIRNIJE]Odluka o poništenju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Majstora Radovana Trogir
Virgil Jureškin / datum: 1. 3. 2022. 11:24

Odluka o poništenju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Majstora Radovana Trogir


[OPŠIRNIJE]Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Majstora Radovana Trogir
Virgil Jureškin / datum: 7. 1. 2022. 14:27

Na temelju članka 126. stavka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine , broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 88. Statuta Osnovne škole Majstora Radovana Trogir, Školski odbor Osnovne škole Majstora Radovana, Trogir, raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Majstora Radovana Trogir

 

Ravnatelj/ica osnovne škole mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

 

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

 

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

 

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Osim osobe koja je završila neki od studija iz članka 126. stavka 1. podstavka 1. točke 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. podstavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj, može biti ravnatelj/ica osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

Ravnatelj/ica se imenuje na pet godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

1. životopis

2. diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja

3. dokaz o državljanstvu

4. dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

6. dokaz o obavljanju dužnosti ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju na temelju stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ-a (odluke o imenovanju ili ugovori o radu ili potvrde školske ustanove)

7. program rada za mandatno razdoblje

8. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja).

Ako se kandidat poziva na dodatne kompetencije dužan je za iste dostaviti dokumentaciju u originalu ili ovjerenom presliku:

1. poznavanje stranog jezika (kandidati dokazuju ispravom sukladnom Europskom referentnom okviru za jezike koja opisuje stupnjeve znanja stranog jezika, diplomom odnosno svjedodžbom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem ili potvrdom izdanom od ovlaštene ustanove ili pravne osobe kojom se dokazuje poznavanje stranog jezika i postignutog stupnja)

2. osnovne digitalne vještine (dokazuju se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti) i

3. iskustvo rada na projektima (dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu izdanom od institucije, ovlaštene ustanove ili pravne osobe).

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl. 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Osnovnoj školi Majstora Radovana za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Osnovne škole Majstora Radovana.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju na adresu:

Osnovna škola Majstora Radovana, Ulica dr. Franje Tuđmana 12,  21 220 Trogir,

u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj«.

 


[OPŠIRNIJE]Obavijest o rezultatima Natječaja objavljenog dana 12. 10. 2021. godine
Virgil Jureškin / datum: 4. 11. 2021. 12:04

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
T  R  O  G  I  R

KLASA: 602-02/21-01-318
URBROJ: 2184-19--01-21-8

Trogir, 4. 11. 2021. god.

Na temelju odredbi članka 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Majstora Radovana Trogir donosi se

OBAVIJEST

o rezultatima Natječaja objavljenog

dana 12. 10. 2021. godine

 

Za učitelja

 • razredne nastave na određeno radno vrijeme izabrana je Antonija Jurić Marijanović, mag. primarnog obrazovanja,
 • informatike na neodređeno nepuno radno vrijeme – 15 sati tjedno izabrana je Tihana Đogaš, mag. eduk. informatike i tehnike,
 • matematike na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno izabrana je Anka Zelalija, dipl. ing. elektrotehnike,
 • matematike i fizike na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno izabrana je Anita Jureškin, mag. primarnog obrazovanja,
 • hrvatskog jezika na određeno radno vrijeme izabrane su Daniela Radan, mag. eduk. hrvatskog jezika i književnosti i Anđela Civadelić Vardić, mag. eduk. hrvatskog jezika i književnosti
 • fizike na određeno nepuno radno vrijeme – 25 sati tjedno izabrana je Ivana Ursa, mag. fizike
 • njemačkog jezika na određeno nepuno radno vrijeme – 22 sata tjedno izabrane su Ana Pensa, prof. njemačkog jezika za 11 sati tjedno i Irena Vicković, prof. njemačkog jezika za 11 sati tjedno.

 

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene i vrednovanja izabranog kandidata s kojim je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka u roku od osam dana od dana objave obavijesti na mrežnoj stranici Škole uz prethodnu najavu.

 

RAVNATELJICA:

Zorana Brodarić, prof.


[OPŠIRNIJE]Poziv na usmenu procjenu i vrednovanje kandidata
Virgil Jureškin / datum: 22. 10. 2021. 13:16

Poziv na usmenu procjenu i vrednovanje kandidata


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Virgil Jureškin / datum: 12. 10. 2021. 09:18

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), članka 8. Pravilnika o radu i odredaba Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Majstora Radovana Trogir, Ulica dr. Franje Tuđmana 12 raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za radna mjesta

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
 2. Učitelj/ica informatike – 1 izvršitelj/ica na  neodređeno nepuno radno vrijeme – 15 sati tjedno
 3. Učitelj/ica matematike – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno
 4. Učitelj/ica matematike i fizike – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno
 5. Učitelj/ica hrvatskog jezika – 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme
 6. Učitelj/ica fizike – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 25 sati tjedno
 7. Učitelj/ica njemačkog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme

–    22 sata tjedno

 

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).


[OPŠIRNIJE]Obavijest o rezultatima Natječaja objavljenog dana 20. 4. 2021. godine
Virgil Jureškin / datum: 18. 5. 2021. 08:22

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
T  R  O  G  I  R

KLASA: 112-01/21-02-136
URBROJ: 2184-19--01-21-9

Trogir, 17. 5. 2021. god.

 

Na temelju odredbi članka 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Majstora Radovana Trogir donosi se

 

OBAVIJEST

o rezultatima Natječaja objavljenog

dana 20. 4. 2021. godine

 

 1. Za učitelja hrvatskog jezika na određeno radno vrijeme izabrana je Daniela Radan, mag. edukacije hrvatskog jezika
 2. Za učitelja matematike i fizike na određeno nepuno radno vrijeme-20 sati tjedno izabrana je Anita Jureškin, mag. primarnog obrazovanja

 

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene i vrednovanja izabranog kandidata s kojim je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka u roku od osam dana od dana objave obavijesti na mrežnoj stranici Škole uz prethodnu najavu.

 

 

 

 

RAVNATELJICA:

 

                                                                                               Zorana Brodarić, prof.


[OPŠIRNIJE]Poziv na usmenu procjenu i vrednovanje kandidata
Virgil Jureškin / datum: 4. 5. 2021. 11:42

Poziv na usmenu procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto učitelja hrvatskog jezika


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Virgil Jureškin / datum: 20. 4. 2021. 12:07

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), članka 8. Pravilnika o radu i odredaba Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Majstora Radovana Trogir, Ulica dr. Franje Tuđmana 12 raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za radna mjesta

 

 1. Učitelj/ica matematike i fizike – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme -20 sati tjedno
 2. Učitelj/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).


[OPŠIRNIJE]Obavijest o rezultatima Natječaja objavljenog dana 5. 2. 2021. godine
Virgil Jureškin / datum: 25. 2. 2021. 08:30

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
T  R  O  G  I  R

KLASA: 602-02/21-01-41
URBROJ: 2184-19--01-21-8

Trogir, 25. 2. 2021. god.

 

Na temelju odredbi članka 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Majstora Radovana Trogir donosi se

OBAVIJEST

o rezultatima Natječaja objavljenog

dana 5. 2. 2021. godine

 

 1. Za učitelja razredne nastave na neodređeno radno vrijeme izabrana je Ljubica Frana, dipl.učitelj s pojačanim programom iz predmeta engleski jezik

 

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene i vrednovanja izabranog kandidata s kojim je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka u roku od osam dana od dana objave obavijesti na mrežnoj stranici Škole uz prethodnu najavu.

 

 

                                                                                             RAVNATELJICA:

                                                                                Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]Poziv na procjenu i vrednovanje kandidata
Virgil Jureškin / datum: 17. 2. 2021. 12:08

Poziv na procjenu i vrednovanje kandidata


[OPŠIRNIJE]Natječaj za radno mjesto
Virgil Jureškin / datum: 5. 2. 2021. 08:20

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), članka 8. Pravilnika o radu i odredaba Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Majstora Radovana Trogir, Ulica dr. Franje Tuđmana 12 raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za radna mjesta

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,64/20.), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. br. 6/2019.,75/20), Pravilnika o radu OŠ Majstora Radovana i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. 

 

Prijava vlastoručno potpisana mora sadržavati:

- osobno ime

- adresu stanovanja

- kontakt, broj mobitela ili telefona

- e-mail adresu

- naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja ovog Natječaja).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,64/20.)

 1. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN br. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. ).

Kandidat/kinja koje se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o istom.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti navedeni način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama www.os-mradovana-trogir.skole.hr

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Majstora Radovana, Ulica dr. Franje Tuđmana 12, 21 220 Trogir. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/a na natječaj bit će obaviješten/a putem mrežne stranice školske ustanove www.os-mradovana-trogir.skole.hr najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

 

KLASA: 112-01/21-02-41

URBROJ: 2184-19-01-21-2


[OPŠIRNIJE]Obavijest o rezultatima Natječaja objavljenog dana 11. 11. 2020. godine
Virgil Jureškin / datum: 10. 12. 2020. 10:50

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
T  R  O  G  I  R

KLASA: 602-02/20-01-382
URBROJ: 2184-19--01-20-17

Trogir, 10. 12. 2020. god.

 

Na temelju odredbi članka 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Majstora Radovana Trogir donosi se

OBAVIJEST

o rezultatima Natječaja objavljenog

dana 11. 11. 2020. godine

 1. Za učitelje hrvatskog jezika na određeno vrijeme izabrane su Anđela Civadelić Vardić, mag. edukacije hrvatskog jezika i mag. pedagogije  i Daniela Radan, mag. edukacije hrvatskog jezika i mag. pedagogije
 2. Za učitelja razredne nastave na određeno radno vrijeme izabrana je Antonija Jurić Marijanović, mag. primarnog obrazovanja,
 3. Za učitelja likovne kulture na određeno vrijeme izabrana je Ana Maria Delalle, mag. edukacije likovne kulture,
 4. Za učitelja matematike na određeno nepuno radno vrijeme izabrana je Anka Zelalija, dipl. ing. elektrotehnike,
 5. Za učitelja geografije na određeno nepuno rano vrijeme izabrana je Jelena Nakićen, mag. edukacije geografije
 6. Za učitelja matematike i informatike na neodređeno vrijeme izabrana je Helena Ivas, mag. edukacije matematike i informatike,
 7. Za učitelja informatike i tehničke kulture na neodređeno vrijeme izabrana je Mia Osibov, mag. edukacije informatike i tehnike
 8. Za učitelja informatike na neodređeno nepuno radno vrijeme izabrana je Karla Tonković, mag. edukacije informatike i tehnike
 9. Za učitelja TZK na neodređeno nepuno radno vrijeme izabrana je Antonija Posavec, prof. fizičke kulture.

 

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene i vrednovanja izabranog kandidata s kojim je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka u roku od osam dana od dana objave obavijesti na mrežnoj stranici Škole uz prethodnu najavu.

 

                                                                                         RAVNATELJICA:

                                                                                         Zorana Brodarić, prof.


[OPŠIRNIJE]Poziv na procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto učitelja TZK
Virgil Jureškin / datum: 26. 11. 2020. 11:01

Poziv na procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto učitelja TZK


[OPŠIRNIJE]
[OPŠIRNIJE]Natječaj za radna mjesta
Virgil Jureškin / datum: 11. 11. 2020. 12:39

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), članka 8. Pravilnika o radu i odredaba Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Majstora Radovana Trogir, Ulica dr. Franje Tuđmana 12 raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za radna mjesta

 

 

 1. Učitelj/ica hrvatskog jezika – 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme
 2. Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
 3. Učitelj/ica likovne kulture – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
 4. Učitelj/ica matematike – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme-20 sati tjedno
 5. Učitelj/ica geografije – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme-20 sati tjedno
 6. Učitelj/ica matematike i informatike – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
 7. Učitelj/ica informatike i tehničke kulture – 1 izvršitelj/ic na neodređeno puno radno vrijeme
 8. Učitelj/ica informatike – 1 izvršitelj/ic na neodređeno nepuno radno vrijeme-15 sati tjedno
 9. Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj/ic na neodređeno nepuno radno vrijeme-7,5 sati tjedno

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,64/20.), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. br. 6/2019.,75/20), Pravilnika o radu OŠ Majstora Radovana i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. 

 

Prijava vlastoručno potpisana mora sadržavati:

- osobno ime

- adresu stanovanja

- kontakt, broj mobitela ili telefona

- e-mail adresu

- naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja ovog Natječaja).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,64/20.)

 1. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN br. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. ).

Kandidat/kinja koje se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o istom.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti navedeni način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama www.os-mradovana-trogir.skole.hr

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Majstora Radovana, Ulica dr. Franje Tuđmana 12, 21 220 Trogir. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/a na natječaj bit će obaviješten/a putem mrežne stranice školske ustanove www.os-mradovana-trogir.skole.hr najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

 

KLASA: 112-01/20-02-382

URBROJ: 2184-19-01-20-2


[OPŠIRNIJE]Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto učitelja likovne kulture objavljenog dana 17. 6. 2020. godine
Virgil Jureškin / datum: 9. 7. 2020. 09:37

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
T  R  O  G  I  R

KLASA: 602-02/20-01-217
URBROJ: 2184-19--01-20-7

Trogir, 9. 7. 2020. god.

Na temelju odredbi članka 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Majstora Radovana Trogir donosi se

 

OBAVIJEST

o rezultatima Natječaja za radno mjesto učitelja likovne kulture objavljenog

dana 17. 6. 2020. godine

 

 

 

Za učitelja likovne kulture na neodređeno radno vrijeme izabrana je Magdalena Kudelik, mag. edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti

 

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene i vrednovanja izabranog kandidata s kojim je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka u roku od osam dana od dana objave obavijesti na mrežnoj stranici Škole uz prethodnu najavu.

 

 

 

                                                                                       RAVNATELJICA:

                                                                                       Zorana Brodarić, prof.


[OPŠIRNIJE]Poziv na testiranje kandidata
Virgil Jureškin / datum: 30. 6. 2020. 12:23

Poziv na pismenu procjenu i vrednovanje kandidata


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Virgil Jureškin / datum: 17. 6. 2020. 09:24

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19 ), članka 8. Pravilnika o radu i odredaba Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Majstora Radovana Trogir, Ulica dr. Franje Tuđmana 12 raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto

 

 1. Učitelj/ica likovne kulture – 1 izvršitelja/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).

 

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. br. 6/2019.), Pravilnika o radu OŠ Majstora Radovana i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. 

 

Prijava vlastoručno potpisana mora sadržavati:

- osobno ime

- adresu stanovanja

- kontakt, broj mobitela ili telefona

- e-mail adresu

- naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja ovog Natječaja).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.)

 1. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN br. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. ).

Kandidat/kinja koje se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o istom.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti navedeni način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama www.os-mradovana-trogir.skole.hr

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Majstora Radovana, Ulica dr. Franje Tuđmana 12, 21 220 Trogir. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/a na natječaj bit će obaviješten/a putem mrežne stranice školske ustanove www.os-mradovana-trogir.skole.hr najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

 

KLASA: 112-01/20-02-217

URBROJ: 2184-19-01-20-2


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA
Virgil Jureškin / datum: 10. 2. 2020. 16:12

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
T  R  O  G  I  R

KLASA: 602-02/20-01-3
URBROJ: 2184-19-01-20

Trogir, 10. 2. 2020. god.

 

Na temelju odredbi članka 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Majstora Radovana Trogir donosi se

 

OBAVIJEST

o rezultatima Natječaja za radna mjesta učitelja matematike i informatike, učitelja hrvatskog jezika, učitelja geografije i stručnog suradnika psihologa objavljenog

dana 3. 1. 2020. godine

 

 

-          Za učitelja matematike i informatike na određeno nepuno radno vrijeme izabrana je  Eliza Rožić Biljak, učiteljica razredne nastave,

-          za učitelja hrvatskog jezika na određeno radno vrijeme izabrana je Daniela Radan, mag. edukacije hrvatskog jezika i mag. pedagogije,

-          za učitelja geografije na određeno nepuno radno vrijeme izabrana je  Anđela Gašić, mag. edukacije geografije,

-          za stručnog suradnika psihologa na neodređeno radno vrijeme izabrana je Andrea Čarija, mag . psihologije

 

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene i vrednovanja izabranog kandidata s kojim je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka u roku od osam dana od dana objave obavijesti na mrežnoj stranici Škole uz prethodnu najavu.

 

                                                                                               RAVNATELJICA:

                                                                                               Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]Poziv na testiranje kandidata
Virgil Jureškin / datum: 22. 1. 2020. 10:22

KLASA:112-01/20-02-3

URBROJ: 2184-19-01-20-7

Trogir, 22. 1. 2020.

 

Kandidati koji su ispunili uvjete natječaja se pozivaju na usmenu procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto:

 1. učitelja geografije, koje će se održati 27. 1. 2020. u 12,30 sati u prostorijama škole,
 2. učitelja matematike i informatike, koje će se održati 27. 1. 2020. u 13,00 sati u prostorijama škole,
 3. učitelja hrvatskog jezika, koja će se održati dana 29. 1. 2020. u 13,15 sati u prostorijama škole.   

Procjena će se izvršiti usmenim putem iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelatnost osnovnog obrazovanja.

 

Izvori za pripremu su:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17 i 68/18)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15 i 3/17)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)

Kandidatima će biti dostavljena pisana obavijest putem elektroničke pošte.

 

 

Predsjednica Povjerenstva:

Zorana Brodarić, prof.


[OPŠIRNIJE]Poziv na testiranje kandidata
Virgil Jureškin / datum: 17. 1. 2020. 13:58

KLASA:112-01/20-02-3

URBROJ: 2184-19-01-20-7

Trogir, 17. 1. 2020.

Kandidati koji su ispunili uvjete natječaja se pozivaju na pismenu procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto stručnog suradnika psihologa, koje će se održati dana 23. 1. 2020.  u 9:00 sati u prostorijama škole.

Procjena će se izvršiti pisanim putem iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelatnost osnovnog obrazovanja.

 

Izvori za pripremu su:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17 i 68/18)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15 i 3/17)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)

Kandidatima će biti dostavljena pisana obavijest putem elektroničke pošte.

 

 

Predsjednica Povjerenstva:

Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Virgil Jureškin / datum: 3. 1. 2020. 09:08

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 ) te članka 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Majstora Radovana Trogir, Ulica dr. Franje Tuđmana 12 raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

 

 1. Stručni suradnik psiholog – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme 
 2. Učitelj/ica matematike i informatike – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno
 3. Učitelj/ica geografije – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme -  14 sati tjedno
 4. Učitelj/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).

 

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. br. 6/2019.), Pravilnika o radu OŠ Majstora Radovana i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. 

 

Prijava vlastoručno potpisana mora sadržavati:

- osobno ime

- adresu stanovanja

- kontakt, broj mobitela ili telefona

- e-mail adresu

- naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja ovog Natječaja)

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)

 1. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN br. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti navedeni način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama www.os-mradovana-trogir.skole.hr

Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Majstora Radovana, Ulica dr. Franje Tuđmana 12, 21 220 Trogir. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja prijavljen/a na natječaj bit će obaviješten/a putem mrežne stranice školske ustanove www.os-mradovana-trogir.skole.hr najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.


[OPŠIRNIJE]Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto učitelja kemije i biologije objavljenog dana 23. 10. 2019. godine
Virgil Jureškin / datum: 19. 12. 2019. 12:42

OSNOVNA ŠKOLA

MAJSTORA RADOVANA

T  R  O  G  I  R

 

KLASA: 602-02/19-01-521

URBROJ: 2184-19-01-19-7

 

Trogir, 19. 12. 2019. god.

 

 

 

Na temelju odredbi članka 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Majstora Radovana Trogir donosi se

 

OBAVIJEST

o rezultatima Natječaja za radno mjesto učitelja kemije i biologije objavljenog

dana 23. 10. 2019. godine

 

 

 

Za radno mjesto učitelj/ica kemije i biologije, 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

izabrana je DANIJELA KERAN, prof. biologije i kemije.

 

Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene i vrednovanja izabranog kandidata s kojim je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka u roku od osam dana od dana objave obavijesti na mrežnoj stranici Škole uz prethodnu najavu.

 

 

 

 

                                                                                               RAVNATELJICA:

 

                                                                                               Zorana Brodarić, prof.

 


[OPŠIRNIJE]Poziv na testiranje kandidata
Virgil Jureškin / datum: 7. 11. 2019. 14:51

 

KLASA:112-01/19-02-521

URBROJ: 2184-19-01-19-5

 

Trogir, 7. studenoga 2019.

 

Kandidati koji su ispunili uvjete natječaja se pozivaju na pismenu procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto učitelja biologije i kemije, koje će se održati dana 14. studenoga 2019. od 9:00 do 10:00 sati u prostorijama škole.

Procjena će se izvršiti pisanim putem iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelatnost osnovnog obrazovanja.

 

Izvori za pripremu su:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17 i 68/18)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN112/10 i 82/19)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15 i 3/17)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14 i 81/15)

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN47/17, 41/19 i 76/19).

Kandidatima će biti dostavljena pisana obavijest putem elektroničke pošte.

 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva:

Zorana Brodarić, prof.


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Virgil Jureškin / datum: 23. 10. 2019. 09:08
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 ) te članka 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Majstora Radovana Trogir, Ulica dr. Franje Tuđmana 12 raspisuje 
 
N  A  T  J  E  Č  A  J
 
1. Učitelj/ica kemije i biologije – 1 izvršitelja/ica na neodređeno puno radno vrijeme
 
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.).
 
Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.), Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. br. 6/2019.), Pravilnika o radu OŠ Majstora Radovana i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. 
 
Prijava vlastoručno potpisana mora sadržavati:
- osobno ime
- adresu stanovanja
- kontakt, broj mobitela ili telefona
- e-mail adresu
- naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 
1. životopis
2. diplomu odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
3. dokaz o državljanstvu
4. uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja ovog Natječaja)
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) 
5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN br. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti navedeni način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama www.os-mradovana-trogir.skole.hr
Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao.
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Majstora Radovana, Ulica dr. Franje Tuđmana 12, 21 220 Trogir. 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
Kandidat/kinja prijavljen/a na natječaj bit će obaviješten/a putem mrežne stranice školske ustanove www.os-mradovana-trogir.skole.hr najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

[OPŠIRNIJE]Obavijest o rezultatima natječaja
Virgil Jureškin / datum: 27. 3. 2019. 15:20

OSNOVNA ŠKOLA
MAJSTORA RADOVANA
T  R  O  G  I  R

KLASA: 602-02/19-01-159
URBROJ: 2184-19-01-19-5

Trogir, 26. 3. 2019. god.

 

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja

Izvršen je izbor po natječaju objavljenom dana 28. 2. 2019. na stranicama HZZ-a i na stranicama OŠ Majstora Radovana za radna mjesta: učitelja fizike, učitelja matematike i informatike, učitelja matematike i  učitelja glazbene kulture te su izabrani

 • Tomislav Čizmić Marović, mag. fizike,
 • Josipa Milun, sveuč. prvostupnica matematike i informatike,
 • Anka Zelalija, dipl. inž. elektrotehnike,
 • za učitelja glazbene kulture nitko nije izabran

 

Dokumenti koje su kandidati priložili uz prijavu Škola će vratiti poštom.

 

                                                                                               RAVNATELJICA:

                                                                                               Zorana Brodarić, prof.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju